ОБЩИНА ВАРНА
ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ"

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ФОНД „КУЛТУРА”

Нерегистриран потребител
Обучение за подготовка и изпълнение на проекти в областта на изкуствата и културата - 10 и 11 септември
публикувана на 23.08.2016
Основната цел на обучението е да повиши капацитета и компетентността на независимите културни организации по отношение на: - възможностите за финансиране на проекти - подготовка на конкурентни проектни предложения - качествено изпълнение и управление на проектите - особености при отчитането - комуникиране на проектите - развитие на публики Обучението ще се проведе на 10 и 11 септември в малката изложбена зала на галерия „Графит”, бул. „Княз Борис I” 65. В рамките на обучението участниците ще бъдат запознати с изискванията и условията на основни финансиращи програми. Ще бъдат представени различни международни и национални източници за подпомагане на проекти –“Творческа Европа”, Национален фонд “Култура”, специализирани програми на фондации и др. Ще бъдат дискутирани проблематични моменти при кандидатстването и реализацията на проекти в областта на културата. Особено внимание ще бъде обърнато на комуникирането на проектите и развитието на аудитории. За нас е не по-малко важно чрез семинара да бъдат създадени професионални контакти между културни организации със сходни интереси, които да споделят личен опит и компетенции с цел постигане на по-добри резултати за целия сектор. Обучението се организира с финансовата подкрепа на Oбщина Варна и е без такса за участие. Местата са ограничени, така че се изисква предварителна регистрация. Моля, имайте предвид, че информацията от отделните сесии е свързана и ако смятате, че темите са важни за вас, е нужно да участвате в цялото обучение. Ако имате интерес да се включите, моля попълнете регистрационната форма. РЕГИСТРАЦИЯ https://goo.gl/forms/43Jy8arkxUSzb1u22 Не забравяйте, че единственото изискване е представителите на селектираните организации да се включат в целия процес на обучение. Очакваме Вашите заявки за участие не по-късно от 7 септември 2016 г., 16:00 ч. Оставаме на Ваше разположение за допълнителна информация и въпроси на телефон: 0886220577 или по имейл: culture@v...
прочети цялата новина

Прикачени файлове:
Одобрени за финансиране проектни предложения, постъпили на втора сесия на фонд "Култура" 2016
публикувана на 10.06.2016
В изпълнение на чл. 17, ал. 3 и чл. 25, ал 4 от Правилника на Фонд Култура, кандидати, чиито предложения са одобрени за финансиране, са длъжни да предоставят надлежните документи за липсата на обстоятелства по чл. 17, ал. 1, т. 1-4 в 7-дневен срок (до 20.06.2016г. вкл.) след публикуване на решението на Експертния съвет на интернет страницата на Дирекция „Култура и духовно развитие”. Ако в указания срок, кандидатът не предостави изисканите документи или не докаже липсата на обстоятелства по член 17, ал. 1, т. 1-4 одобреното проектно предложение отпада от класирането. Документите, които трябва да бъдат предоставени според гореизложеното, са:1. Свидетелство за съдимост на предстваляващия юридическото лице2. Удостоверение за липса на задължения към Община Варна (ако е приложимо)3. Удостоверение за актуално състояние (интернет разпечатка) В изпълнение на чл. 25, ал 5, кандидати, по чиито проектни предложения са направени корекции от Експертния съвет следва в 5-дневен срок (до 17.06.2016г. вкл.) след публикуването на решението на Експерния съвет на интернет страницата на Дирекция „Култура и духовно развитие”, да предоставят коригирано проектно предложение (приложение 1 и бюджет) по процедурата по чл. 21, ал. 2. Кандидатите имат право да откажат финансирането, като го заявят писмено. Одобрените кандидати, подали документите си в електронната система, могат да допълнят изискуемите документи в своите профили в системата, като оригиналите на документите се представят при подписване на договора. Одобрените кандидати, подали документите си на хартиен носител , могат да допълнят изискуемите документи в деловодството на Община Варна.
прочети цялата новина

Прикачени файлове:
Община Варна обявява конкурс за избор на специалисти за формиране на комисия за мониторинг и оценка към фонд „Култура“ 2016
публикувана на 07.06.2016
Община Варна обявява конкурс за избор на специалисти за формиране на комисия за мониторинг и оценка към фонд „Култура“ 2016
прочети цялата новина
Отчитане на проекти по фонд Култура
публикувана на 04.05.2016
Съгласно договора, сключен с Община Варна изпълнителят се задължава да представи на възложителя, чрез Дирекция “Култура и духовно развитие” в едномесечен срок от приключване на събитието финансов отчет, съдържащ попълнена финансова таблица с приложени отчетни документи и попълнен формуляр – „Краен съдържателен отчет“.
прочети цялата новина
Списък на подадените проектни предложения на втора сесия на фонд „Култура“ 2016г.
публикувана на 05.04.2016
В срок до 08.04.2016г. включително кандидатите с констатирани административни несъответствия имат право да ги отстранят, съгласно чл.23 от Правилника за работа на фонд „Култура” на Община Варна. Отстраняването на несъответствията се извършва: 1. За проекти, подадени на хартиен носител - чрез входиране на липсващите и/или нови коректни документи в Деловодството на Община Варна. 2. За проекти, подадени на електронната система за кандидатстване http://fund.varnaculture.bg - чрез изпращане на липсващите и/или нови коректни документи на електронен адрес fund@varnaculture.bg. Кандидатите, които отстранят всички свои администравни несъответствия в посочения срок до 08.04.2016г. включително, ще бъдат допуснати за оценяване от Експертния съвет на фонд „Култура“. Кандидатите, които не отстранят всички свои административни несъответствия в посочения срок, отпадат от процедурата. За въпроси:Адрес за кореспонденция: бул. "Осми Приморскиполк" 43, гр.Варна 9000Телефон: 052/ 820 744; 0888 202760 – Мариета ЙордановаЕлектронен адрес за кореспонденция: fund@varnaculture.bg
прочети цялата новина
Герб на Община Варна и лого Варна 2017
публикувана на 28.03.2016
Организациите с одобрени проекти се задължават да упоменават финансовата подкрепа на Община Варна чрез фонд "Култура" при отразяването му в медиите и анонси в публичното пространство. Да поставят герба на Община Варна и логото на Варна - Европейска младежка столица 2017 във всички рекламни материали засъбитието, който може да изтеглите.
прочети цялата новина
Одобрени за финансиране проектни предложения, постъпили на първа сесия на фонд "Култура" 2016
публикувана на 24.03.2016
В изпълнение на чл. 17, ал. 3 и чл. 25, ал 4 от Правилника на Фонд Култура, кандидати, чиито предложения са одобрени за финансиране, са длъжни да предоставят надлежните документиза липсата на обстоятелства по чл. 17, ал. 1, т. 1-4 в 7-дневен срок (до 30.03.2016г. вкл.) след публикуване на решението на Експертния съвет на интернет страницата на Дирекция „Култура и духовно развитие”. Ако в указания срок, кандидатът не предостави изисканите документи или не докаже липсата на обстоятелства по член 17, ал. 1, т. 1-4 одобреното проектно предложение отпада от класирането. Документите, които трябва да бъдат предоставени според гореизложеното, са:1. Свидетелство за съдимост на предстваляващия юридическото лице2. Удостоверение за липса на задължения към Община Варна (ако е приложимо)3. Удостоверение за актуално състояние (интернет разпечатка) В изпълнение на чл. 25, ал 5, кандидати, по чиито проектни предложения са направени корекции от Експертния съвет следва в 5-дневен срок (до 28.03.2016г. вкл.) след публикуването на решението на Експерния съвет на интернет страницата на Дирекция „Култура и духовно развитие”, да предоставят коригирано проектно предложение (приложение 1 и бюджет) по процедурата по чл. 21, ал. 2. Кандидатите имат право да откажат финансирането, като го заявятписмено. Одобрените кандидати, подали документите си в електронната система, могат да допълнят изискуемите документи в своите профили в системата, като оригиналите на документите се представят при подписване на договора. Одобрените кандидати, подали документите си на хартиен носител , могат да допълнят изискуемите документи в деловодството на Община Варна.
прочети цялата новина
Наръчник за работа с доброволци
публикувана на 02.03.2016
Наръчникът „Работа с доброволци“ е разработен от екипа на TimeHeroes https://timeheroes.org/bg/ и е предназначен за българските неправителствени организации, неформални групи и активни граждани, които развиват или искат да развиват доброволчески инициативи. България е на последно място по доброволческа активност в Европейския съюз. Една от причините за това е липсата на капацитет на НПО да привличат доброволци, да ползват техния ресурс ефективно и да ги задържат дългосрочно. Липсата на знание сериозно затруднява и дори отказва много организации от работа с доброволци. Наръчникът се осъществява по проект „Систематизиране на опита за работа с доброволци и повишаване на капацитета на НПО“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014 г. https://timeheroes.org/bg/pages/handbook
прочети цялата новина
Списък на подадените проектни предложения на първа сесия на фонд „Култура“ 2016г.
публикувана на 10.02.2016
В срок до 15.02.2016г. включително кандидатите с констатирани административни несъответствия имат право да ги отстранят, съгласно чл.23 отПравилника за работа на фонд „Култура” на Община Варна. Отстраняването на несъответствията се извършва: 1. За проекти, подадени на хартиен носител - чрез входиране на липсващите и/или нови коректни документи в Деловодството на Община Варна. 2. За проекти, подадени на електронната система за кандидатстване http://fund.varnaculture.bg - чрез изпращане на липсващите и/или нови коректни документи на електронен адрес fund@varnaculture.bg. Кандидатите, които отстранят всички свои администравни несъответствия в посочения срок до 15.02.2016 г. включително, ще бъдат допуснати за оценяване от Експертния съвет на фонд „Култура“. Кандидатите, които не отстранят всички свои административни несъответствия в посочения срок, отпадат от процедурата. За въпроси:Адрес за кореспонденция: бул. "Осми Приморскиполк" 43, гр.Варна 9000Телефон: 052/ 820 744; 0888 202760 – Мариета ЙордановаЕлектронен адрес за кореспонденция: fund@varnaculture.bg
прочети цялата новина
Информационен ден на Общински фонд "Култура"
публикувана на 08.02.2016
Информационен ден за дейността на Общински фонд "Култура" - 23.02.2016г., зала "Пленарна" – 16:30ч.
прочети цялата новина
12
1. Фестивали и конкурси
1.1. Фестивали и конкурси с над 20 издания и с продължителност на програмата над 7 дни
1.2. Фестивали и конкурси с над 15 издания
1.3. Фестивали и конкурси с над 10 издания
1.4. Фестивали и конкурси до 10 издания
1.5. Нови фестивали и конкурси
2. Творчески проекти
2.1. Визуални изкуства
2.2. Изпълнителски изкуства
2.3. Музика
2.4. Литература
2.5. Филмово изкуство
2.6. Архитектура и дизайн
ДИРЕКЦИЯ КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ

Мариета Йорданова – главен експерт „Фонд „Култура“
тел.: 052/820 744; 0888 202 760
e-mail: fund@varnaculture.bg

Антония Йовчева – директор
бул. „Осми приморски полк“ №43, стая 1003
тел.: 052/820 352
e-mail: culture@varna.bg
 
Форма за контакти
Ако имате въпроси, мнения или коментари можете да се свържете с нас посредством следната форма за контакти.
 
E-mail адрес:*
Име:*
Телефон:
Запитване:*
За технически въпроси, относно електронното кандидатстване, можете да се обаждате на телефон 0889 545 595