ОБЩИНА ВАРНА
ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ"

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ФОНД „КУЛТУРА”

Нерегистриран потребител
ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ФОНД КУЛТУРА 2019
публикувана на 09.05.2019
Задължителни дейности, предхождащи изплащането на 20 % окончателно плащане: 1. Всички юридически и физически лица сключили договори за финансиране по Фонд „Култура“ 2019 трябва да предоставят съгласно договор, сключен с Община Варна в едномесечен срок от приключване на събитието финансов отчет, съдържащ попълнена финансова таблица с приложени отчетни документи, попълнен формуляр – „Краен съдържателен отчет“ и рекламни материали, снимки и др., доказващи изпълнението на проекта. В електронната система на Фонд „Култура“ се попълват финансовата таблица и формуляр – „Краен съдържателен отчет“. В деловодството на Община Варна се входират всички финансови документи заверени „вярно с оригинала“ и рекламни материали, снимки и др., доказващи изпълнението на проекта съгласно Правилата на отчитане. 2. Всички юридически и физически лица сключили договори за финансиране в резултат от проведените първа и втора сесии на фонд „Култура“ 2019 и във връзка с изпълнението на чл. 35 и чл. 36 от Правилника за работа на Фонд „Култура“, както и в изпълнение на т. 4.2.10 и т. 4.2.11 от договора, сключен с Община Варна, задължително трябва да попълнят въпросници на Комисията по мониторинг и оценка: Въпросник за обратна връзка от организатора след провеждане: http://survey.ue-varna.bg/index.php/986288?lang=bg
прочети цялата новина
Одобрени за финансиране проектни предложения, постъпили на втора сесия по Фонд "Култура" 2019
публикувана на 03.05.2019
В изпълнение на чл. 17, ал. 3 и чл. 25, ал 4 от Правилника на Фонд Култура кандидати, чиито предложения са одобрени за финансиране трябва да предоставят надлежните документи за липсата на обстоятелства по чл. 17, ал. 1, т. 1-2 в 7-дневен срок (от 03.05. до 09.05.2019г. вкл.). Документите, които трябва да бъдат предоставени според гореизложеното са:1. Удостоверение за актуално състояние (интернет разпечатка, ако e приложимо).
прочети цялата новина
Одобрени за финансиране проектни предложения, постъпили на втора сесия по Фонд Култура 2019
публикувана на 24.04.2019
В изпълнение на чл. 25, ал. 5 кандидати, по чиито проектни предложения са направенифинансови корекции от Експертния съвет следва в 5-дневен срок (от 24.04. до 30.04.2019г. вкл.)след публикуването на резултатите, да предоставят коригирано проектно предложение(приложение 1 и бюджет) по процедурата на чл. 21, ал. 2. Ако в указания срок кандидатът не предостави коригиран бюджет одобреното проектнопредложение отпада от финансиране. Кандидатите имат право да откажат финансирането, като го заявят писмено. За допълнителна информация:тел.: 052/820 744; 0888 202 760e-mail: fund@varnaculture.bg За въпроси, свързани с електронната система — тел. 0889 545 595
прочети цялата новина
Списък на подадените проектни предложения на втора сесия на фонд "Култура" 2019г.
публикувана на 18.03.2019
Списък на подадените проектни предложения на втора сесия на фонд "Култура" 2019г. за направления 1. Фестивали и конкурси, 2. Творчески проекти, 3. Национално и международно сътрудничество и 4. Публики с констатирани административни несъответствия. В срок до 21.03.2019 г. включително кандидатите с констатирани административни несъответствия имат право да ги отстранят, съгласно чл. 23 от Правилника за работа на фонд „Култура” на Община Варна. Отстраняването на несъответствията се извършва в рамките на обявените срокове за всяко направление по електронен път в Електронната система на Фонд „Култура“ на адрес http://fund.varnaculture.bg. Кандидатите, които отстранят всички свои административни несъответствия в посочения срок до 21.03.2019 г. включително, ще бъдат допуснати за оценяване от Експертния съвет на фонд „Култура“. Кандидатите, които не отстранят всички свои административни несъответствия в посочения срок, отпадат от процедурата.
прочети цялата новина
Одобрени за финансиране проектни предложения, постъпили на първа сесия по Фонд "Култура" 2019
публикувана на 01.03.2019
В изпълнение на чл. 17, ал. 3 и чл. 25, ал 4 от Правилника на Фонд Култура кандидати, чиито предложения са одобрени за финансиране трябва да предоставят надлежните документи за липсата на обстоятелства по чл. 17, ал. 1, т. 1-3 в 7-дневен срок (от 02.03. до 08.03.2019г. вкл.) след публикуване на резултатите. Ако в указания срок кандидатът не предостави изисканите документи или не докаже липсата на обстоятелства по член 17, ал. 1, т. 1-3 одобреното проектно предложение отпада. Документите, които трябва да бъдат предоставени според гореизложеното са:1. Свидетелство за съдимост на представляващия юридическото лице2. Удостоверение за актуално състояние (интернет разпечатка, ако приложимо) В изпълнение на чл. 25, ал 5 кандидати, по чиито проектни предложения са направени финансови корекции от Експертния съвет следва в 7-дневен срок (от 02.03. до 08.03.2019г. вкл.) след публикуването на резултатите, да предоставят коригирано проектно предложение (приложение 1 и бюджет) по процедурата по чл. 21, ал. 2. Кандидатите имат право да откажат финансирането, като го заявят писмено. За допълнителна информация:тел.: 052/820 744; 0888 202 760 e-mail: fund@varnaculture.bgЗа въпроси, свързани с електронната система — тел. 0889 545 595
прочети цялата новина
Фонд "Култура" на Община Варна обявява ВТОРА сесия за набиране на предложения за проекти за 2019 година
публикувана на 11.02.2019
Фонд "Култура" на Община Варна обявява ВТОРА сесия за набиране на предложения за проекти, които ще се реализират в периода от 1 ЮЛИ ДО 30 НОЕМВРИ 2019г., считано от 11 февруари 2019 до 8 март 2019 г. Забележка: КРАЕН СРОК ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО СИСТЕМАТА 06.03.2019г. Направления: НАПРАВЛЕНИЕ 1: ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИНАПРАВЛЕНИЕ 1.1. ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ С НАД 20 ИЗДАНИЯ И С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА НАД 7 ДНИНАПРАВЛЕНИЕ 1.2. ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ С НАД 15 ИЗДАНИЯНАПРАВЛЕНИЕ 1.3. ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ С НАД 10 ИЗДАНИЯНАПРАВЛЕНИЕ 1.4. ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ ДО 10 ИЗДАНИЯНАПРАВЛЕНИЕ 1.5. НОВИ ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИНАПРАВЛЕНИЕ 2: ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТИНАПРАВЛЕНИЕ 2.1. ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВАНАПРАВЛЕНИЕ 2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ИЗКУСТВАНАПРАВЛЕНИЕ 2.3. МУЗИКАНАПРАВЛЕНИЕ 2.4. ЛИТЕРАТУРАНАПРАВЛЕНИЕ 2.5. ФИЛМОВО ИЗКУСТВОНАПРАВЛЕНИЕ 2.6 АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙННАПРАВЛЕНИЕ 3: НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВОНАПРАВЛЕНИЕ 3.1. МОБИЛНОСТНАПРАВЛЕНИЕ 3.2. НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ КОПРОДУКЦИИНАПРАВЛЕНИЕ 4: ПУБЛИКИНАПРАВЛЕНИЕ 4.1. КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВОНАПРАВЛЕНИЕ 4.2. НОВИ ОРГАНИЗАЦИОННИ МОДЕЛИ И МЕДИЙНИ ПРОЕКТИ KАНДИДАТСТВАНЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА АДРЕС fund.varnaculture.bgНеобходима е регистрация. АКО ИМАТЕ РЕГИСТРАЦИЯ В ПРОГРАМАТА ОТ 2016, 2017 и 2018 г., НЕ СЕ ИЗИСКВА НОВА! За допълнителна информация:Адрес: бул. "Осми Приморски полк" 43, гр. Варна 9000Телефон: 052/ 820 744; 0888 202760Електронен адрес за кореспонденция: fund@varnaculture.bg Процедура за кандидатстване по електронен път за съфинансиране чрез фонд "Култура" на Община Варна: 1. Натиснете бутона "Регистрирай се". АКО ИМАТЕ РЕГИСТРАЦИЯ В ПРОГРАМАТА ОТ 2016, 2017 и 2018 г., НЕ СЕ ИЗИСКВА НОВА!2. Чрез електронната форма за регистрация ще получите достъп до персонален акаунт, където в рамките на посочения срок ще може да попълните формите с документи за кандидатстване.3. Попълнете заявлението за кандидатстване и натиснете бутон "Публикувай". 4. До 48 часа ще получите деловоден входящ номер от Община Вар...
прочети цялата новина
Списък на подадените проектни предложения на първа сесия на фонд "Култура" 2019г.
публикувана на 29.01.2019
Списък на подадените проектни предложения на първа сесия на фонд "Култура" 2019г. за направления 1. Фестивали и конкурси, 2. Творчески проекти, 3. Национално и международно сътрудничество и 4. Публики с констатирани административни несъответствия. В срок до 01.02.2019 г. включително кандидатите с констатирани административни несъответствия имат право да ги отстранят, съгласно чл. 23 от Правилника за работа на фонд „Култура” на Община Варна. Отстраняването на несъответствията се извършва в рамките на обявените срокове за всяко направление по електронен път в Електронната система на Фонд „Култура“ на адрес http://fund.varnaculture.bg. Кандидатите, които отстранят всички свои административни несъответствия в посочения срок до 01.02.2019 г. включително, ще бъдат допуснати за оценяване от Експертния съвет на фонд „Култура“. Кандидатите, които не отстранят всички свои административни несъответствия в посочения срок, отпадат от процедурата.
прочети цялата новина
Фонд "Култура" на Община Варна обявява ПЪРВА сесия за набиране на предложения за проекти за 2019 година
публикувана на 21.12.2018
Фонд "Култура" на Община Варна обявява ПЪРВА сесия за набиране на предложения за проекти, които ще се реализират в периода от 1 МАРТ ДО 30 ЮНИ 2019г., считано от 21 декември 2018 до 21 януари 2019 г. в следните направления: НАПРАВЛЕНИЕ 1: ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИНАПРАВЛЕНИЕ 1.1. ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ С НАД 20 ИЗДАНИЯ И С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА НАД 7 ДНИНАПРАВЛЕНИЕ 1.2. ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ С НАД 15 ИЗДАНИЯНАПРАВЛЕНИЕ 1.3. ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ С НАД 10 ИЗДАНИЯНАПРАВЛЕНИЕ 1.4. ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ ДО 10 ИЗДАНИЯНАПРАВЛЕНИЕ 1.5. НОВИ ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИНАПРАВЛЕНИЕ 2: ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТИНАПРАВЛЕНИЕ 2.1. ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВАНАПРАВЛЕНИЕ 2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ИЗКУСТВАНАПРАВЛЕНИЕ 2.3. МУЗИКАНАПРАВЛЕНИЕ 2.4. ЛИТЕРАТУРАНАПРАВЛЕНИЕ 2.5. ФИЛМОВО ИЗКУСТВОНАПРАВЛЕНИЕ 2.6 АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙННАПРАВЛЕНИЕ 3: НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВОНАПРАВЛЕНИЕ 3.1. МОБИЛНОСТНАПРАВЛЕНИЕ 3.2. НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ КОПРОДУКЦИИНАПРАВЛЕНИЕ 4: ПУБЛИКИНАПРАВЛЕНИЕ 4.1. КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВОНАПРАВЛЕНИЕ 4.2. НОВИ ОРГАНИЗАЦИОННИ МОДЕЛИ И МЕДИЙНИ ПРОЕКТИ KАНДИДАТСТВАНЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА АДРЕС fund.varnaculture.bg Необходима е регистрация.АКО ИМАТЕ РЕГИСТРАЦИЯ В ПРОГРАМАТА ОТ 2016,2017 и 2018 г., НЕ СЕ ИЗИСКВА НОВА! За допълнителна информация:Адрес: бул. "Осми Приморски полк" 43, гр. Варна 9000Телефон: 052/ 820 744; 0888 202760Електронен адрес за кореспонденция: fund@varnaculture.bg Процедура за кандидатстване по електронен път за съфинансиране чрез фонд "Култура" на Община Варна: 1. Натиснете бутона "Регистрирай се". АКО ИМАТЕ РЕГИСТРАЦИЯ В ПРОГРАМАТА ОТ 2016, 2017 и 2018 г., НЕ СЕ ИЗИСКВА НОВА!2. Чрез електронната форма за регистрация ще получите достъп до персонален акаунт, където в рамките на посочения срок ще може да попълните формите с документи за кандидатстване.3. Попълнете заявлението за кандидатстване и натиснете бутон "Публикувай". 4. До 48 часа ще получите деловоден входящ номер от Община Варна /в работни дни/. 5. След получаване на деловоден входящ номер от Община Варна ще м...
прочети цялата новина
Одобрени за финансиране проектни предложения, постъпили на втора сесия по Фонд "Култура" 2018
публикувана на 11.06.2018
В изпълнение на чл. 17, ал. 3 и чл. 25, ал 4 от Правилника на Фонд Култура кандидати, чиито предложения са одобрени за финансиране, са длъжни да предоставят надлежните документи за липсата на обстоятелства по чл. 17, ал. 1, т. 1-4 в 7-дневен срок (до 19.06.2018 вкл.) след публикуване на резултатите. Ако в указания срок, кандидатът не предостави изисканите документи или не докаже липсата на обстоятелства по член 17, ал. 1, т. 1-4, одобреното проектно предложение отпада. Документите, които трябва да бъдат предоставени според гореизложеното, са: 1. Свидетелство за съдимост на представляващия юридическото лице2. Удостоверение за липса на задължения към Община Варна (ако е приложимо)3. Удостоверение за актуално състояние (интернет разпечатка, ако е приложимо) В изпълнение на чл. 25, ал 5, кандидати, по чиито проектни предложения са направени корекции от Експертния съвет следва в 7-дневен срок (до 19.06.2018 вкл.) след публикуването на решението на Експертния съвет на интернет страницата на Дирекция „Култура и духовно развитие”, да предоставят коригирано проектно предложение (приложение 1 и бюджет) по процедурата по чл. 21, ал. 2. Кандидатите имат право да откажат финансирането, като го заявят писмено. Одобрените кандидати, подали документите си в електронната система, могат да допълнят изискуемите документи в своите профили в системата, като оригиналите на документите се представят при подписване на договора. Одобрените кандидати, подали документите си на хартиен носител , могат да допълнят изискуемите документи чрез деловодството на Община Варна. За допълнителна информация:тел.: 052/820 744; 0888 202 760 e-mail: fund@varnaculture.bgЗа въпроси, свързани с електронната система — тел. 0889 545 595
прочети цялата новина

Прикачени файлове:
ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПЪРВА СЕСИЯ НА ФОНД „КУЛТУРА“ 2018
публикувана на 18.04.2018
Задължителни дейности, предхождащи изплащането на 20 % окончателно плащане: 1. Всички юридически и физически лица сключили договори за финансиране в резултат от проведена първа сесия на фонд „Култура“ 2018 трябва да предоставят съгласно договор, сключен с Община Варна в едномесечен срок от приключване на събитието финансов отчет, съдържащ попълнена финансова таблица с приложени отчетни документи, попълнен формуляр – „Краен съдържателен отчет“ и рекламни материали, снимки и др., доказващи изпълнението на проекта. 2. Всички юридически и физически лица сключили договори за финансиране в резултат от проведена първа сесия на фонд „Култура“ 2018 и във връзка с изпълнението на чл. 35 и чл. 36 от Правилника за работа на Фонд „Култура“, както и в изпълнение на т. 4.2.9 и т. 4.2.10 от договора, сключен с Община Варна, задължително трябва да попълнят въпросници на Комисията по мониторинг и оценка: Информационна форма преди реализация на събитието: http://survey.ue-varna.bg/index.php/194363?lang=bg; Въпросник за обратна връзка от организатора след провеждане: http://survey.ue-varna.bg/index.php/867575?lang=bg.
прочети цялата новина
12
ДИРЕКЦИЯ КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ

Мариета Йорданова – главен експерт „Фонд „Култура“
тел.: 052/820 744; 0888 202 760
e-mail: fund@varnaculture.bg

Антония Йовчева – директор
бул. „Осми приморски полк“ №43, стая 1003
тел.: 052/820 352
e-mail: culture@varna.bg
 
Форма за контакти
Ако имате въпроси, мнения или коментари можете да се свържете с нас посредством следната форма за контакти.
 
E-mail адрес:*
Име:*
Телефон:
Запитване:*
За технически въпроси, относно електронното кандидатстване, можете да се обаждате на телефон 0889 545 595