ОБЩИНА ВАРНА
ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ"

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ФОНД „КУЛТУРА”

Нерегистриран потребител
Одобрени за финансиране проектни предложения, постъпили на първа сесия по Фонд "Култура" 2018
публикувана на 21.02.2018
В изпълнение на чл. 17, ал. 3 и чл. 25, ал 4 от Правилника на Фонд Култура кандидати, чиито предложения са одобрени за финансиране, са длъжни да предоставят надлежните документи за липсата на обстоятелства по чл. 17, ал. 1, т. 1-4 в 7-дневен срок (от 22.02 до 2.03 вкл.) след публикуване на резултатите. Ако в указания срок, кандидатът не предостави изисканите документи или не докаже липсата на обстоятелства по член 17, ал. 1, т. 1-4 одобреното проектно предложение отпада. Документите, които трябва да бъдат предоставени според гореизложеното, са:1. Свидетелство за съдимост на представляващия юридическото лице2. Удостоверение за липса на задължения към Община Варна (ако е приложимо)3. Удостоверение за актуално състояние (интернет разпечатка, ако приложимо) В изпълнение на чл. 25, ал 5 кандидати, по чиито проектни предложения са направени финансови корекции от Експертния съвет следва в 7-дневен срок (от 22.02 до 2.03 вкл.) след публикуването на резултатите, да предоставят коригирано проектно предложение (приложение 1 и бюджет) по процедурата по чл. 21, ал. 2. Кандидатите имат право да откажат финансирането, като го заявят писмено. Одобрените кандидати, подали документите си в електронната система, могат да допълнят изискуемите документи в своите профили в системата, като оригиналите на документите се представят при подписване на договора. Одобрените кандидати, подали документите си на хартиен носител , могат да допълнят изискуемите документи чрез деловодството на Община Варна. За допълнителна информация:тел.: 052/820 744; 0888 202 760 e-mail: fund@varnaculture.bgЗа въпроси, свързани с електронната система — тел. 0889 545 595
прочети цялата новина
Фонд "Култура" на Община Варна обявява ВТОРА сесия за набиране на предложения за проекти
публикувана на 12.02.2018
Фонд "Култура" на Община Варна обявява ВТОРА сесия за набиране на предложения за проекти, които ще се реализират в периода от 1 ЮЛИ до 30 НОЕМВРИ 2018г., считано от 12 ФЕВРУАРИ 2018 до 12 МАРТ 2018 г. в следните направления: НАПРАВЛЕНИЕ 1: ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИНАПРАВЛЕНИЕ 1.1. ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ С НАД 20 ИЗДАНИЯ И С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА НАД 7 ДНИНАПРАВЛЕНИЕ 1.2. ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ С НАД 15 ИЗДАНИЯНАПРАВЛЕНИЕ 1.3. ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ С НАД 10 ИЗДАНИЯНАПРАВЛЕНИЕ 1.4. ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ ДО 10 ИЗДАНИЯНАПРАВЛЕНИЕ 1.5. НОВИ ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ  НАПРАВЛЕНИЕ 2: ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТИНАПРАВЛЕНИЕ 2.1. ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВАНАПРАВЛЕНИЕ 2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ИЗКУСТВАНАПРАВЛЕНИЕ 2.3. МУЗИКАНАПРАВЛЕНИЕ 2.4. ЛИТЕРАТУРАНАПРАВЛЕНИЕ 2.5. ФИЛМОВО ИЗКУСТВОНАПРАВЛЕНИЕ 2.6 АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН  НАПРАВЛЕНИЕ 3: НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВОНАПРАВЛЕНИЕ 3.1. МОБИЛНОСТНАПРАВЛЕНИЕ 3.2. НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ КОПРОДУКЦИИ  НАПРАВЛЕНИЕ 4: ПУБЛИКИНАПРАВЛЕНИЕ 4.1. КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВОНАПРАВЛЕНИЕ 4.2. НОВИ ОРГАНИЗАЦИОННИ МОДЕЛИ И МЕДИЙНИ ПРОЕКТИ Документи за кандидатстване можете да подавате по един от двата начина: 1. По електронен път на адрес http://fund.varnaculture.bg, след регистрация АКО ИМАТЕ РЕГИСТРАЦИЯ В ПРОГРАМАТА ОТ 2016 и 2017 г., НЕ СЕ ИЗИСКВА НОВА!ВАЖНО! ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА Е ОБНОВЕНА. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ КАНДИДАТСТВА ПРЕЗ НОВАТА СИСТЕМА!Формулярите за кандидатстване са електронни, вградени в системата. Попълват се без да се теглят. След като е попълнен се натиска бутон „Публикувай“. Администратор попълва служебно деловодния номер в срок до 48 часа. След това се отварят всички форми за кандидатстване. Срок за попълване на заявлението за кандидатстване е до 8 март 2018г.2. На хартиен носител (1 бр.), придружени със CD, USB – 1 бр. в деловодство на Община Варна на адрес:гр. Варна 9000, бул. "Осми приморски полк" 43 до Дирекция "Култура и духовно развитие". За допълнителна информация:Адрес: бул. "Осми Приморски полк" 43, гр. Варна 9000Т...
прочети цялата новина
Списък на подадените проектни предложения на първа сесия на фонд "Култура" 2018
публикувана на 16.01.2018
Списък на подадените проектни предложения на първа сесия на фонд "Култура" 2018г. за направления 1. Фестивали и конкурси, 2. Творчески проекти, 3. Национално и международно сътрудничество и 4. Публики с констатирани административни несъответствия. В срок до 19.01.2018 г. включително кандидатите с констатирани административни несъответствия имат право да ги отстранят, съгласно чл. 23 от Правилника за работа на фонд „Култура” на Община Варна. Отстраняването на несъответствията се извършва: 1. За проекти, подадени на хартиен носител - чрез входиране на липсващите и/или нови коректни документи в Деловодството на Община Варна. 2. За проекти, подадени на електронната система за кандидатстване http://fund.varnaculture.bg - чрез изпращане на липсващите и/или нови коректни документи на електронен адрес fund@varnaculture.bg. Кандидатите, които отстранят всички свои администравни несъответствия в посочения срок до 19.01.2018 г. включително, ще бъдат допуснати за оценяване от Експертния съвет на фонд „Култура“. Кандидатите, които не отстранят всички свои административни несъответствия в посочения срок, отпадат от процедурата. За въпроси:Телефон: 052/ 820 744; 0888 202760 – Мариета ЙордановаЕлектронен адрес за кореспонденция: fund@varnaculture.bgАдрес за кореспонденция: бул. "Осми Приморски полк" 43, гр. Варна 9000
прочети цялата новина
Фонд "Култура" на Община Варна обявява ПЪРВА сесия за набиране на предложения за проекти за 2018 година
публикувана на 01.12.2017
Фонд "Култура" на Община Варна обявява ПЪРВА сесия за набиране на предложения за проекти, които ще се реализират в периода от 1 МАРТ ДО 30 ЮНИ 2018г., считано от 4 декември 2017 до 5 януари 2018 г. в следните направления: НАПРАВЛЕНИЕ 1: ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИНАПРАВЛЕНИЕ 1.1. ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ С НАД 20 ИЗДАНИЯ И С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА НАД 7 ДНИНАПРАВЛЕНИЕ 1.2. ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ С НАД 15 ИЗДАНИЯНАПРАВЛЕНИЕ 1.3. ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ С НАД 10 ИЗДАНИЯНАПРАВЛЕНИЕ 1.4. ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ ДО 10 ИЗДАНИЯНАПРАВЛЕНИЕ 1.5. НОВИ ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ НАПРАВЛЕНИЕ 2: ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТИНАПРАВЛЕНИЕ 2.1. ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВАНАПРАВЛЕНИЕ 2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ИЗКУСТВАНАПРАВЛЕНИЕ 2.3. МУЗИКАНАПРАВЛЕНИЕ 2.4. ЛИТЕРАТУРАНАПРАВЛЕНИЕ 2.5. ФИЛМОВО ИЗКУСТВОНАПРАВЛЕНИЕ 2.6 АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН НАПРАВЛЕНИЕ 3: НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВОНАПРАВЛЕНИЕ 3.1. МОБИЛНОСТНАПРАВЛЕНИЕ 3.2. НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ КОПРОДУКЦИИ НАПРАВЛЕНИЕ 4: ПУБЛИКИНАПРАВЛЕНИЕ 4.1. КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВОНАПРАВЛЕНИЕ 4.2. НОВИ ОРГАНИЗАЦИОННИ МОДЕЛИ И МЕДИЙНИ ПРОЕКТИ Документи за кандидатстване можете да подавате по един от двата начина:1. По електронен път на адрес http://fund.varnaculture.bg, след регистрация и попълнено Заявление по образец за деловоден номер.АКО ИМАТЕ РЕГИСТРАЦИЯ В ПРОГРАМАТА ОТ 2016 и 2017 г., НЕ СЕ ИЗИСКВА НОВА! 2. На хартиен носител (1 бр.), придружени със CD, USB – 1 бр. в деловодство на Община Варна на адрес:гр. Варна 9000, бул. "Осми приморски полк" 43 до Дирекция "Култура и духовно развитие". За допълнителна информация:Адрес: бул. "Осми Приморски полк" 43, гр. Варна 9000Телефон: 052/ 820 744; 0888 202760Електронен адрес за кореспонденция: fund@varnaculture.bg Информационен ден за дейността на Общински фонд "Култура" – 19.12.2017г., зала Пленарна, Община Варна – 16:00ч.Процедура за кандидатстване по електронен път за съфинансиране чрез фонд "Култура" на Община Варна: 1. Натиснете бутона "Регистрирай се".АКО ИМАТЕ РЕГИСТРАЦИЯ В ПРОГРАМАТА ОТ 2016 и 2017 г., ...
прочети цялата новина
Отчитане на проекти по фонд Култура
публикувана на 19.06.2017
Съгласно договора, сключен с Община Варна изпълнителят се задължава да представи на възложителя, чрез Дирекция “Култура и духовно развитие” в едномесечен срок от приключване на събитието финансов отчет, съдържащ попълнена финансова таблица с приложени отчетни документи и попълнен формуляр – „Краен съдържателен отчет“.
прочети цялата новина
Одобрени за финансиране проектни предложения, постъпили на втора сесия по Направление 5 на фонд "Култура" 2017
публикувана на 19.05.2017
В изпълнение на чл. 17, ал. 3 и чл. 25, ал 4 от Правилника на Фонд Култура кандидати, чиито предложения са одобрени за финансиране, са длъжни да предоставят надлежните документи за липсата на обстоятелства по чл. 17, ал. 1, т. 1-4 в 7-дневен срок (до 29.05.2017г. вкл.) след публикуване на резултатите. Ако в указания срок, кандидатът не предостави изисканите документи или не докаже липсата на обстоятелства по член 17, ал. 1, т. 1-4 одобреното проектно предложение отпада. Документите, които трябва да бъдат предоставени според гореизложеното, са:1. Свидетелство за съдимост на предстваляващия юридическото лице2. Удостоверение за липса на задължения към Община Варна (ако е приложимо)3. Удостоверение за актуално състояние (интернет разпечатка, ако приложимо) В изпълнение на чл. 25, ал 5, кандидати, по чиито проектни предложения са направени корекции от Експертния съвет следва в 7-дневен срок (до 29.05.2017г. вкл.) след публикуването на решението на Експерния съвет на интернет страницата на Дирекция „Култура и духовно развитие”, да предоставят коригирано проектно предложение (приложение 1 и бюджет) по процедурата по чл. 21, ал. 2. Кандидатите имат право да откажат финансирането, като го заявят писмено. Одобрените кандидати, подали документите си в електронната система, могат да допълнят изискуемите документи в своите профили в системата, като оригиналите на документите се представят при подписване на договора. Одобрените кандидати, подали документите си на хартиен носител , могат да допълнят изискуемите документи чрез деловодството на Община Варна. За допълнителна информация: тел.: 052/820 744; 0888 202 760 e-mail: fund@varnaculture.bg За въпроси, свързани с електронната система — тел. 0889 545 595
прочети цялата новина
Одобрени за финансиране проектни предложения, постъпили на първа сесия по Направление 1 на фонд "Култура" 2017
публикувана на 11.04.2017
В изпълнение на чл. 17, ал. 3 и чл. 25, ал 4 от Правилника на Фонд Култура кандидати, чиито предложения са одобрени за финансиране, са длъжни да предоставят надлежните документи за липсата на обстоятелства по чл. 17, ал. 1, т. 1-4 в 7-дневен срок (до 21.04.2017г. вкл.) след публикуване на резултатите. Ако в указания срок, кандидатът не предостави изисканите документи или не докаже липсата на обстоятелства по член 17, ал. 1, т. 1-4 одобреното проектно предложение отпада. Документите, които трябва да бъдат предоставени според гореизложеното, са:1. Свидетелство за съдимост на предстваляващия юридическото лице2. Удостоверение за липса на задължения към Община Варна (ако е приложимо)3. Удостоверение за актуално състояние (интернет разпечатка, ако приложимо) В изпълнение на чл. 25, ал 5, кандидати, по чиито проектни предложения са направени корекции от Експертния съвет следва в 7-дневен срок (до 21.04.2017г. вкл.) след публикуването на решението на Експерния съвет на интернет страницата на Дирекция „Култура и духовно развитие”, да предоставят коригирано проектно предложение (приложение 1 и бюджет) по процедурата по чл. 21, ал. 2. Кандидатите имат право да откажат финансирането, като го заявят писмено. Одобрените кандидати, подали документите си в електронната система, могат да допълнят изискуемите документи в своите профили в системата, като оригиналите на документите се представят при подписване на договора. Одобрените кандидати, подали документите си на хартиен носител , могат да допълнят изискуемите документи чрез деловодството на Община Варна. За допълнителна информация: тел.: 052/820 744; 0888 202 760e-mail: fund@varnaculture.bg
прочети цялата новина
Фонд Култура удължава срока НА ВТОРАТА СЕСИЯ за набиране на предложения за проекти по НАПРАВЛЕНИЕ 5 до 27.03.2017г.
публикувана на 13.03.2017
Фонд Култура удължава срока НА ВТОРАТА СЕСИЯ за набиране на предложения за проекти по НАПРАВЛЕНИЕ 5 до 27.03.2017г. Краен срок за изпращане на електронно заявление за достъп до системата 23.03.2017г.
прочети цялата новина
Одобрени за финансиране проектни предложения, постъпили на първа сесия по Направление 5 на фонд "Култура" 2017
публикувана на 13.03.2017
В изпълнение на чл. 17, ал. 3 и чл. 25, ал 4 от Правилника на Фонд Култура кандидати, чиито предложения са одобрени за финансиране, са длъжни да предоставят надлежните документи за липсата на обстоятелства по чл. 17, ал. 1, т. 1-4 в 7-дневен срок (до 20.03.2017г. вкл.) след публикуване на резултатите. Ако в указания срок, кандидатът не предостави изисканите документи или не докаже липсата на обстоятелства по член 17, ал. 1, т. 1-4 одобреното проектно предложение отпада. Документите, които трябва да бъдат предоставени според гореизложеното, са:1. Свидетелство за съдимост на предстваляващия юридическото лице2. Удостоверение за липса на задължения към Община Варна (ако е приложимо)3. Удостоверение за актуално състояние (интернет разпечатка, ако приложимо) Одобрените кандидати, подали документите си в електронната система, могат да допълнят изискуемите документи в своите профили в системата, като оригиналите на документите се представят при подписване на договора. Одобрените кандидати, подали документите си на хартиен носител , могат да допълнят изискуемите документи чрез деловодството на Община Варна. За допълнителна информация: тел.: 052/820 744; 0888 202 760 e-mail: fund@varnaculture.bg За въпроси, свързани с електронната система — тел. 0889 545 595
прочети цялата новина
Фонд "Култура" на Община Варна обявява ВТОРА сесия за набиране на предложения по Направление 5
публикувана на 01.03.2017
Фонд "Култура" на Община Варна обявява ВТОРА сесия за набиране на предложения за проекти, които ще се реализират в периода от 1 ЮЛИ ДО 30 НОЕМВРИ 2017г., считано от 1 март до 20 март 2017 г. в следните направления: НАПРАВЛЕНИЕ 5: ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА СТОЛИЦА - ВЪЛНА НА ИНОВАЦИИ; 5.1 МРЕЖА НА МЛАДЕЖКИ ЗОНИ И ЧИТАЛИЩА5.2 ПРОЕКТ ЗА МИЛИОНИ - ИННО ВАРНА5.3 ВАРНЕНСКА МЛАДЕЖКА МЕДИЙНА АКАДЕМИЯ в програмата Варна ЕМС 2017 - Вълна на Иновации във фестивалите на Варна Документи за кандидатстване можете да подавате по един от двата начина: 1. По електронен път на адрес http://fund.varnaculture.bg, след регистрация. АКО ИМАТЕ РЕГИСТРАЦИЯ В ПРОГРАМАТА ОТ 2016г.., НЕ СЕ ИЗИСКВА НОВА! 2. На хартиен носител (1 бр.), придружени със CD, USB – 1 бр. в деловодство на Община Варна на адрес:гр. Варна 9000, бул. "Осми приморски полк" 43 до Дирекция "Култура и духовно развитие". За допълнителна информация: Европейска младежка столица:Електронен адрес за кореспонденция: info@varna2017.bg За технически въпроси, относно електронното кандидатстване, можете да се обаждате на телефон 0889 545 595
прочети цялата новина
12
1. Фестивали и конкурси
1.1. Фестивали и конкурси с над 20 издания и с продължителност на програмата над 7 дни
1.2. Фестивали и конкурси с над 15 издания
1.3. Фестивали и конкурси с над 10 издания
1.4. Фестивали и конкурси до 10 издания
1.5. Нови фестивали и конкурси
2. Творчески проекти
2.1. Визуални изкуства
2.2. Изпълнителски изкуства
2.3. Музика
2.4. Литература
2.5. Филмово изкуство
2.6. Архитектура и дизайн
ДИРЕКЦИЯ КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ

Мариета Йорданова – главен експерт „Фонд „Култура“
тел.: 052/820 744; 0888 202 760
e-mail: fund@varnaculture.bg

Антония Йовчева – директор
бул. „Осми приморски полк“ №43, стая 1003
тел.: 052/820 352
e-mail: culture@varna.bg
 
Форма за контакти
Ако имате въпроси, мнения или коментари можете да се свържете с нас посредством следната форма за контакти.
 
E-mail адрес:*
Име:*
Телефон:
Запитване:*
За технически въпроси, относно електронното кандидатстване, можете да се обаждате на телефон 0889 545 595