ОБЩИНА ВАРНА
ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ"

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ФОНД „КУЛТУРА”

Нерегистриран потребител
Как мога, след одобрение на проектното ми предложение, да променя общата сума на бюджета си?
Промяната на общата сума на бюджета става от таб "Заявление за кндидатстване", в таблицата колона "Общ бюджет на проекта", ред "След одобрение" е отключено полето за редакция от кандидатите. Нанесете сумата на новия бюджет, натиснете бутон "Запиши" и новата сума ще се актуализира в таб "Бюджет (корекция) чернова".
1. Наем на помещение за репетиции признава ли се за разход?
Да.
2. Възможно ли е една организация да кандидатства и в двете сесии в годината, в едно и също направление?
Да, допустимо е.
3. След като проект е получил деловоден номер с дадено заглавие, може ли то да бъде променено, непосредствено преди публикуване на описанието и бюджета му, както и да бъде променено направлението му?
Заявление, което вече е получило деловоден номер, няма как да бъде променено. Ако желаете да промените нещо в данните в заявлението, тогава можете да го откажете и да подадете ново с коректни данни.
4. Ако събитието има вход, как се разпределят приходите?
Приходите се разглеждат като собствен принос от страна на кандидатстващата организация. Дали да има приходи е въпрос на избор на самата организация.
5. Ще има ли експерт от бранш туризъм в експертната комисия на Фонда?
На този етап няма предвиден такъв. При необходимост, ще се извърши нужната консултация и съгласуваност с дирекция „Туризъм“ в Община Варна.
6. Има ли възрастова граница за участващите?
Не, условието за възраст се отнася само за дебют.
7. Възможното кандидатстване на до 2 проекта за година важи ли и за физически лица или само за юридически?
Това условие важи и за физически и за юридически лица.
8. Възможно ли е кандидатстващата организация да изпълнява проекта с наети по граждански договор експерти?
Да, може да бъдат наемани всякакви експерти, които са относими към съдържанието на самия проект.
9. Могат ли да участват физически лица нерегистрирани като свободни артисти?
Само в направление „Мобилност“.
10. Как най-адекватно трябва да се попълни графата, описваща планираните дейности в частта определяща сроковете необходими за изпълнение?
Трябва да има планирани дейности с планиран график. На етап проектно предложение трябва ясно да е описан графикът на всички дейности с начало и край. При необходимост от промени в този график, се комуникира с екипа на фонд „Култура“.
11. Могат ли да кандидатстват организации с нестопанска цел, които не са културни оператори?
Да, организации, които са свързани със социални дейности, образование, екология, архитектура - всички са допустими кандидати, стига съдържанието на проекта, с който кандидатстват, да отговаря на търсенията на фонд „Култура“ и реализацията да е на територията на община Варна.
12. От къде мога да изтегля декларация Приложение 3 в раздел Изискуеми документи?
Декларация Приложение 3 се намира на сайта на фонд „Култура“ и е качена в Новини. От там може да се изтегли. Попълва се и се сканира в pdf, след което се прикача към изискуемите документи.
13. Във връзка с Covid-19, насърчават ли се дигиталните проекти (изпълнявани частично или изцяло онлайн)?
Това е по преценка на кандидатстващата организация – дали събитието ще бъде планирано да бъде дигитално или на живо, зависи изцяло от неговото съдържание и от техническите възможности.
14. Трябва ли кандидатстваща организация да е регистрирана във Варна?
Не е задължително кандидатстващата организация да е регистрирана във Варна, но проектът трябва да се реализира на територията на Община Варна.
15. Сумите в бюджета с ДДС или без ДДС са?
Посочените суми в бюджета трябва да бъдат крайни, тоест с включено ДДС.
16. До кога трябва да бъдат реализирани проектите, кандидатстващи по първа сесия на фонд „Култура“?
Кандидатстващите проекти по първа сесия на фонд „Култура“ трябва да бъдат реализирани от 10 март до 30 юни.
17. Бихте ли подкрепили пълнометражна продукция, отговаряща на политиките, които следвате в развитието на културния живот в града?
Да, ако проектът е добре защитен и се снима във Варна, с фокус Варна.
18. За късометражен игрален филм, има ли изискване да се снима във Варна?
Да
19. В бюджета на проекти, планиращи създаване на сайтове, онлайн галерии или медийни пространства е нужно да се предвиди закупуване на хостинг, домейн и онлайн поддръжка. При изготвяне на бюджета нужно ли е представяне на проформа фактури? Какво се случва, ако цените и офертите се променят във времето на одобрение на проекта?
Проформа фактури не се приемат. При промяна на сумите винаги съществува възможност за корекция в бюджета, като тя трябва задължително да се съгласува с екипа на фонд „Култура“.
20. Видео заснимане на концерт допустим разход ли е ?
Да.
21. Собствения принос фискален ли трябва да бъде или със собствени активи?
Собственият принос от 5% трябва да бъде финансов.
22. Може ли да се кандидатства повторно с вече отхвърлен проект?
Да, но е добре да го коригирате и подобрите спрямо обратната връзка от Експертния съвет и така да го подадете отново.
23. При въвеждане на ограничения от Министерство на здравеопазването, които не позволяват цялостно или частично провеждане на проекта, както е одобрен от фонд "Култура", как следва да се процедира? Може ли проектът да бъде прехвърлен към втора сесия?
Ако се случи това, трябва да уведомите екипа на фонд „Култура“, за да се вземе решение за всеки проект, който се е сблъскал с такова ограничение.
24. Командировъчните разходи на екип от друг град до Варна допустими ли са (пътни, дневни и квартирни)?
Да.
25. Ще има ли възможност при намаляване на бюджета или изцяло отхвърляне на проект да се получи информация за обективните причини за това?
Да, може да се направи запитване до екипа на Фонда, за да получите оценъчните коментари на Експертния съвет.
26. Ако проектът предвижда поставянето на пластики или други елементи на градската среда, необходимо ли е да има предварително съгласуване с Експертния съвет по естетизация на градската среда и разрешение за поставяне от Община Варна?
Да, това е задължителна стъпка. На сайта на Община Варна и на Общински съвет – Варна има публикуван правилник за реда, по който постъпват такива предложения.
27. Ако имаме нужда от сцена с базово осветление/озвучаване, има ли готови такива, които можем да наемем от Общината или е нужно ние да изградим такава?
Общината не притежава такива напълно оборудвани пространства и не става по този ред. Осветлението и озвучаването за реализирането на проекта зависят изцяло от бенефициента.
28. Ако целият екип за филмова продукция не е още избран, възможно ли е все пак да се кандидатства за финансиране за късометражен филм и екипът да бъде събран в последствие?
Да, можете да подадете такъв проект, а в правомощията на Експертния съвет е да прецени риска при одобрението на такъв проект.
29. Какъв е редът за предоставяне на затворено пространство за културни и обучителни дейности?
Предоставянето на пространство не е функция на екипа на фонд „Култура“. Всяко едно пространство, което присъства в проектното предложение, трябва да е предварително договорено от бенефициента.
30. Кои се приемат за партньори по проекта? Коя е целевата група?
Партньори по проекта са тези организации, които реално участват в реализацията на проекта и не са част от екипа на бенефициента. Целевата група се определя от кандидатстваща организация - за кого е предназначен проектът: неговата публика или пък участниците в него. Целевата група трябва да е добре описана за целите на оценяването на самия проект.
31. Собственият принос точно определено бюджетно перо ли трябва да бъде?
Не е задължително. Бюджетната таблица ще Ви води. Перата в бюджета се определят от кандидата.
32. В случай, че кандидатът иска да прикачи няколко документа, например няколко препоръки, как може да се направи това в електронната система?
Най-добрият вариант е те да бъдат сканирани и обединени в един pdf документ и така да бъдат прикачени. Системата не приема тежки файлове.
33. До какъв процент е допустимо прехвърляне на разходи от едно бюджетно перо към друго без процедура за промяна на договора?
За всяка една промяна, която настъпва във вече одобрените проекти, трябва в най-кратки срокове да бъде уведомен екипа на фонд „Култура“. Когато става въпрос за малка сума, промяна до 5%, можете да прехвърляте средства от едно перо в друго, но при всички случаи разходът трябва да бъде одобрен.
Одобрени за финансиране проектни предложения, постъпили на втора сесия по Фонд Култура 2021
публикувана на 21.05.2021
В изпълнение на чл. 25, ал. 5 кандидати, по чиито проектни предложения са направени финансови корекции от Експертния съвет следва в 5-дневен срок (до 28.05.2021г. вкл.) след публикуването на резултатите, да предоставят коригирано проектно предложение (приложение 1 и бюджет) по процедурата на чл. 21, ал. 2. Ако в указания срок кандидатът не предостави коригиран бюджет, одобреното проектно предложение отпада от финансиране. Кандидатите имат право да откажат финансирането, като го заявят писмено. За допълнителна информация: e-mail: fund.varnaculture@gmail.com
прочети цялата новина

Прикачени файлове:
ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ФОНД „КУЛТУРА“ 2021
публикувана на 17.05.2021
Задължителни дейности, предхождащи изплащането на 20 % окончателно плащане: 1. Всички юридически и физически лица сключили договори за финансиране по Фонд „Култура“ 2021, трябва да предоставят в срока на договора финансов отчет, съдържащ попълнена финансова таблица с приложени отчетни документи, попълнен формуляр – „Краен съдържателен отчет“ и рекламни материали, снимки и др., доказващи изпълнението на проекта. В електронната система на Фонд „Култура“ се попълват финансовата таблица и формуляр – „Краен съдържателен отчет“. В деловодството на Община Варна се входират всички финансови документи заверени „вярно с оригинала“ и рекламни материали, снимки и др., доказващи изпълнението на проекта, съгласно Правилата на отчитане. 2. Всички юридически и физически лица сключили договори за финансиране в резултат от проведената сесия на фонд „Култура“ 2021 и във връзка с изпълнението на чл. 35 и чл. 36 от Правилника за работа на Фонд „Култура“, както и в изпълнение на т. 4.2.10 и т. 4.2.11 от договора, сключен с Община Варна, задължително трябва да попълнят въпросници на Комисията по мониторинг и оценка: Въпросник за обратна връзка от организатора след провеждане
прочети цялата новина
Списък на подадените проектни предложения на втора сесия на фонд "Култура"
публикувана на 20.04.2021
Списък на подадените проектни предложения на втора сесия на фонд "Култура" 2021г. за направления 1. Фестивали и конкурси, 2. Творчески проекти, 3. Национално и международно сътрудничество и 4. Публики с констатирани административни несъответствия. В срок до 23.04.2021 г. включително кандидатите с констатирани административни несъответствия имат право да ги отстранят, съгласно чл. 23 от Правилника за работа на фонд „Култура” на Община Варна. Отстраняването на несъответствията се извършва в рамките на обявените срокове за всяко направление по електронен път в Електронната система на Фонд „Култура“ на адрес http://fund.varnaculture.bg. Кандидатите, които отстранят всички свои администравни несъответствия в посочения срок до 23.04.2021 г. включително, ще бъдат допуснати за оценяване от Експертния съвет на фонд „Култура“. Кандидатите, които не отстранят всички свои административни несъответствия в посочения срок, отпадат от процедурата. Екипът на фонд "Култура" ще публикува актуална информация и на facebook страницата https://www.facebook.com/varnaculturebg. Последвайте ни!
прочети цялата новина
Одобрени за финансиране проектни предложения, постъпили на първа сесия по Фонд Култура 2021
публикувана на 12.04.2021
В изпълнение на чл. 25, ал. 5 кандидати, по чиито проектни предложения са направени финансови корекции от Експертния съвет следва в 5-дневен срок (от 12.04 до 16.04.2021г. вкл.) след публикуването на резултатите, да предоставят коригирано проектно предложение (приложение 1 и бюджет) по процедурата на чл. 21, ал. 2. Ако в указания срок кандидатът не предостави коригиран бюджет, одобреното проектно предложение отпада от финансиране. Кандидатите имат право да откажат финансирането, като го заявят писмено. За допълнителна информация:e-mail: fund.varnaculture@gmail.com
прочети цялата новина
Информационна среща за кандидатстване по втора сесия на фонд "Култура" на Община Варна
публикувана на 05.03.2021
На 9 март 2021 г., от 15 до 16:30 ч. ще се проведе онлайн информационна среща за желаещите да кандидатстват с проектни предложения по втора сесия на фонд „Култура“ на Община Варна. Срещата ще се проведе чрез платформата Zoom. Желаещите да се включват е необходимо да попълнят кратка електронна регистрация на:https://forms.gle/RRZKPfWcrLGNQHw9AЗаявилите желание за участие в информационната среща ще получат покана и линк за видео връзка на посочения от тях имейл. Най-любезно Ви молим предварително да се запознаете с Правилника и Насоките за кандидатстване по фонд „Култура“, които са публикувани на официалния уебсайт на фонда http://fund.varnaculture.bg , за да Ви бъдем максимално полезни и да можем да отговорим на Вашите конкретни въпроси. Фейсбук събитие:https://www.facebook.com/events/290535909096311/
прочети цялата новина
Списък на подадените проектни предложения на първа сесия на фонд "Култура" 2021
публикувана на 04.03.2021
Списък на подадените проектни предложения на първа сесия на фонд "Култура" 2021г. за направления 1. Фестивали и конкурси, 2. Творчески проекти, 3. Национално и международно сътрудничество и 4. Публики с констатирани административни несъответствия. В срок до 09.03.2021 г. включително кандидатите с констатирани административни несъответствия имат право да ги отстранят, съгласно чл. 23 от Правилника за работа на фонд „Култура” на Община Варна. Отстраняването на несъответствията се извършва в рамките на обявените срокове за всяко направление по електронен път в Електронната система на Фонд „Култура“ на адрес http://fund.varnaculture.bg.Кандидатите, които отстранят всички свои администравни несъответствия в посочения срок до 09.03.2021 г. включително, ще бъдат допуснати за оценяване от Експертния съвет на фонд „Култура“. Кандидатите, които не отстранят всички свои административни несъответствия в посочения срок, отпадат от процедурата. Екипът на фонд "Култура" ще публикува актуална информация и на facebook страницата https://www.facebook.com/varnaculturebg. Последвайте ни!
прочети цялата новина

Прикачени файлове:
Фонд "Култура" на Община Варна обявява ВТОРА СЕСИЯ за набиране на проектни предложения
публикувана на 01.03.2021
Фонд "Култура" на Община Варна обявява ВТОРА СЕСИЯ за набиране на проектни предложения, които ще се реализират в периода ОТ 1 ЮЛИ ДО 1 ДЕКЕМВРИ 2021, като срокът за кандидатстване е ОТ 1 МАРТ ДО 1 АПРИЛ ВКЛЮЧИТЕЛНО. KАНДИДАТСТВАНЕТО Е САМО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА АДРЕС: fund.varnaculture.bg СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННАТА СИСИТЕМА ДО 29 март!Направления, по които ще се приемат проекти:НАПРАВЛЕНИЕ 1: ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИНАПРАВЛЕНИЕ 1.1. ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ С НАД 20 ИЗДАНИЯ И С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА НАД 7 ДНИНАПРАВЛЕНИЕ 1.2. ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ С НАД 15 ИЗДАНИЯНАПРАВЛЕНИЕ 1.3. ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ С НАД 10 ИЗДАНИЯНАПРАВЛЕНИЕ 1.4. ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ ДО 10 ИЗДАНИЯНАПРАВЛЕНИЕ 2: ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТИНАПРАВЛЕНИЕ 2.1. ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВАНАПРАВЛЕНИЕ 2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ИЗКУСТВАНАПРАВЛЕНИЕ 2.3. МУЗИКАНАПРАВЛЕНИЕ 2.4. ЛИТЕРАТУРАНАПРАВЛЕНИЕ 2.5. ФИЛМОВО ИЗКУСТВОНАПРАВЛЕНИЕ 2.6 АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙННАПРАВЛЕНИЕ 3. НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВОНАПРАВЛЕНИЕ 3.1. МОБИЛНОСТНАПРАВЛЕНИЕ 3.2. НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ КОПРОДУКЦИИ НАПРАВЛЕНИЕ 4: ПУБЛИКИНАПРАВЛЕНИЕ 4.1. КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВОНАПРАВЛЕНИЕ 4.2. НОВИ ОРГАНИЗАЦИОННИ МОДЕЛИ И МЕДИЙНИ ПРОЕКТИ СЛЕДВАЙТЕ РЪКОВОДСТВОТО ЗА РАБОТА В САЙТА НА ФОНД „КУЛТУРА“ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННАТА СИСИТЕМА ДО 29 март! KАНДИДАТСТВАНЕТО Е САМО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА АДРЕС: fund.varnaculture.bg Необходима е регистрация. АКО ИМАТЕ РЕГИСТРАЦИЯ В ПРОГРАМАТА ОТ 2016, 2017, 2018, 2019г. И 2020Г. , НЕ СЕ ИЗИСКВА НОВА РЕГИСТРАЦИЯ! ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА НА ФОНД КУЛТУРА: fund.varnaculture@gmail.com
прочети цялата новина
Информационна среща за кандидатстване по фонд „Култура“ на Община Варна
публикувана на 02.02.2021
На 9 февруари 2021 г., от 15 до 16:30 ч. ще се проведе онлайн информационна среща за желаещите да кандидатстват с проектни предложения по фонд „Култура“ на Община Варна. Срещата ще се проведе чрез платформата Zoom. Желаещите да се включват е необходимо да попълнят кратка електронна регистрация на:https://forms.gle/YhxTC45n4EW2sZd69Заявилите желание за участие в информационната среща ще получат покана и линк за видео връзка на посочения от тях имейл. Най-любезно Ви молим предварително да се запознаете с Правилника и Насоките за кандидатстване по фонд „Култура“, които са публикувани на официалния уебсайт на фонда http://fund.varnaculture.bg, за да Ви бъдем максимално полезни и да можем да отговорим на Вашите конкретни въпроси.
прочети цялата новина
Фонд "Култура" на Община Варна обявява ПЪРВА СЕСИЯ за набиране на проектни предложения
публикувана на 25.01.2021
Фонд "Култура" на Община Варна обявява ПЪРВА СЕСИЯ за набиране на проектни предложения, които ще се реализират в периода ОТ 10 МАРТ ДО 1 ЮЛИ 2021, като срокът за кандидатстване е ОТ 25 ЯНУАРИ ДО 28 ФЕВРУАРИ ВКЛЮЧИТЕЛНО. KАНДИДАТСТВАНЕТО Е САМО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА АДРЕС: fund.varnaculture.bg СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННАТА СИСИТЕМА ДО 25 февруари!Направления, по които ще се приемат проекти:НАПРАВЛЕНИЕ 1: ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИНАПРАВЛЕНИЕ 1.1. ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ С НАД 20 ИЗДАНИЯ И С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА НАД 7 ДНИНАПРАВЛЕНИЕ 1.2. ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ С НАД 15 ИЗДАНИЯНАПРАВЛЕНИЕ 1.3. ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ С НАД 10 ИЗДАНИЯНАПРАВЛЕНИЕ 1.4. ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ ДО 10 ИЗДАНИЯНАПРАВЛЕНИЕ 2: ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТИНАПРАВЛЕНИЕ 2.1. ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВАНАПРАВЛЕНИЕ 2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ИЗКУСТВАНАПРАВЛЕНИЕ 2.3. МУЗИКАНАПРАВЛЕНИЕ 2.4. ЛИТЕРАТУРАНАПРАВЛЕНИЕ 2.5. ФИЛМОВО ИЗКУСТВОНАПРАВЛЕНИЕ 2.6 АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙННАПРАВЛЕНИЕ 3. НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НАПРАВЛЕНИЕ 3.1. МОБИЛНОСТ НАПРАВЛЕНИЕ 3.2. НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ КОПРОДУКЦИИ НАПРАВЛЕНИЕ 4: ПУБЛИКИНАПРАВЛЕНИЕ 4.1. КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВОНАПРАВЛЕНИЕ 4.2. НОВИ ОРГАНИЗАЦИОННИ МОДЕЛИ И МЕДИЙНИ ПРОЕКТИ СЛЕДВАЙТЕ РЪКОВОДСТВОТО ЗА РАБОТА В САЙТА НА ФОНД „КУЛТУРА“ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННАТА СИСИТЕМА ДО 25 ФЕВРУАРИ! KАНДИДАТСТВАНЕТО Е САМО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА АДРЕС:fund.varnaculture.bg Необходима е регистрация. АКО ИМАТЕ РЕГИСТРАЦИЯ В ПРОГРАМАТА ОТ 2016, 2017, 2018, 2019г. И 2020Г. , НЕ СЕ ИЗИСКВА НОВА РЕГИСТРАЦИЯ! ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА НА ФОНД КУЛТУРА:fund.varnaculture@gmail.com НОВ АКЦЕНТ В НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ФОНД „КУЛТУРА” 2021г. е да подкрепи индивидуални артисти и организации в създаването на проекти свързани с честването на „100 години Варна - курортен град“. ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ВИЖТЕ В НАПРАВЛЕНИЕ 4.2. НОВИ ОРГАНИЗАЦИОННИ МОДЕЛИ И МЕДИЙНИ ПРОЕКТИ Екипът на фон...
прочети цялата новина
ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ФОНД „КУЛТУРА“ 2020
публикувана на 18.09.2020
Задължителни дейности, предхождащи изплащането на 20 % окончателно плащане: 1. Всички юридически и физически лица сключили договори за финансиране по Фонд „Култура“ 2020, трябва да предоставят в срока на договора финансов отчет, съдържащ попълнена финансова таблица с приложени отчетни документи, попълнен формуляр – „Краен съдържателен отчет“ и рекламни материали, снимки и др., доказващи изпълнението на проекта.В електронната система на Фонд „Култура“ се попълват финансовата таблица и формуляр – „Краен съдържателен отчет“. В деловодството на Община Варна се входират всички финансови документи заверени „вярно с оригинала“ и рекламни материали, снимки и др., доказващи изпълнението на проекта, съгласно Правилата на отчитане. 2. Всички юридически и физически лица сключили договори за финансиране в резултат от проведената трета сесия на фонд „Култура“ 2020 и във връзка с изпълнението на чл. 35 и чл. 36 от Правилника за работа на Фонд „Култура“, както и в изпълнение на т. 4.2.10 и т. 4.2.11 от договора, сключен с Община Варна, задължително трябва да попълнят въпросници на Комисията по мониторинг и оценка: Въпросник за обратна връзка от организатора след провеждане
прочети цялата новина
12
Фонд "Култура" - Община Варна
гр. Варна, 9000
бул. Осми Приморски полк 43

e-mail за връзка: fund.varnaculture@gmail.com
 
Форма за контакт
Ако имате въпроси, мнения или коментари можете да се свържете с нас посредством следната форма за контакти.
 
E-mail адрес:*
Име:*
Телефон:
Запитване:*